Elk kind een kanjer!

Hoger doel

Wij leveren een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwsgierige en ondernemende mensen, die kritisch naar zichzelf en anderen durven te kijken en vanuit vertrouwen en met respect eigen keuzes maken.

 

Gewaagd doel (wat willen we bereiken?)

Wij zijn een kindcentrum dat naast onderwijs, ontspanning biedt aan kinderen van 0-12 jaar. Kinderen leren door een oplossingsgerichte

en onderzoekende houding verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Wij werken samen met ouders aan een

optimale ontwikkeling van alle kinderen.

 

Kernwaarden (wat vinden wij belangrijk?)

Elk kind verdient de kans om te leren. Op KPO Basisschool De Saffier willen wij deze kansen bieden in een gestructureerde omgeving.

Ons onderwijs stemmen we af op het individuele kind, zodat hij of zij zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen. Om dit te bereiken, kent onze school de volgende vier pijlers:

 

Persoonlijk: Wij willen passend onderwijs bieden dat aansluit op de mogelijkheden van het kind. Zo willen wij de prestaties van iedere leerling op een zo hoog mogelijk niveau brengen.

 

Structuur: We zijn een gecertificeerde BAS-school (Bouwen aan een Adaptieve School). Onze school biedt rust, een doorgaande leerlijn en geborgenheid.

 

Kansrijk: Wij willen graag dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden. Ons team wil hen een stevige basis aan kennis en sociale vaardigheden meegeven waarmee zij alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn.

 

Leergericht: Het welzijn van onze leerlingen is voor ons het allerbelangrijkste. Ieder kind wordt bij ons, op zijn of haar eigen niveau, gestimuleerd tot goede leeropbrengsten. We streven naar brede kennisontwikkeling en sterke sociale vaardigheden, maar willen in elk geval dat kinderen de kernvakken (taal, spelling en rekenen) goed onder de knie krijgen.

 

Wij bieden een degelijke en leergerichte omgeving zodat kinderen vol zelfvertrouwen aan hun verdere opleiding kunnen beginnen.