Meepraten, meedenken, meebeslissen

 

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is een bij de wet geregeld orgaan voor inspraak en overleg. De wettelijke basis is te vinden in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), in het reglement en in de statuten. De vergaderingen zijn openbaar. De data staan vermeld op onze schoolkalender. 

 

Wat doet de MR?

De MR praat en denkt mee met de schoolleiding over alle onderwerpen die de school betreffen. De MR heeft recht op informatie over alle zaken, die betrekking hebben op (het beleid van) de school, en die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar taken. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele MR nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel) nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

 

De leden

Namens de ouders:

- Mevr. N. Lie (moeder van Sara in groep 6)

- Dhr. M. van Osta (vader van Guusje in groep 6 en Sofie in groep 4)

 

Namens het team:

- Margot van de Casteel

- Ilse Akkermans

 

De MR vertegenwoordigt alle ouders. Uw vragen en opmerkingen kunt u aan hen voorleggen. Voelt u zich vrij om één van de leden aan te spreken. U kunt een MR-vergadering vrijblijvend bijwonen. U bent van harte welkom! Tevens kunt u zich aanmelden als lid namens de ouders.