Uw betrokkenheid als ouder

Uw kind heeft baat bij een goede relatie tussen u als ouder en wij als school. Wij hechten dan ook veel waarde aan uw betrokkenheid bij de ontwikkeling van uw kind. Als ouders en school samenwerken, bevorderen wij gezamenlijk de ontwikkeling en kansen van uw kind. 

 

Verschillende manieren van betrokkenheid

Uiteraard worden de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind met u als ouder besproken via ouderavonden, spreekuren en tussentijdse contacten. Als ouder kunt u ook op andere manieren betrokken zijn. Zo kunt u helpen bij sportactiviteiten, schoolreizen en vieringen. Maar u kunt ook deelnemen aan een overlegorgaan. De Saffier kent er twee:

 

1. De Oudervereniging: de Oudervereniging is betrokken bij alle activiteiten die buiten het onderwijsprogramma op school worden uitgevoerd.

2. De Medezeggenschapsraad: de MR heeft een belangrijke stem in onze beleidsbeslissingen.

 

Meer weten?

Wilt u als ouder actief betrokken zijn bij onze school en zo bijdragen aan een goede houding, positief welbevinden en schoolsucces van uw kind? Geeft u dit dan aan bij de directie, de groepsleerkracht of bij leden van de overlegorganen. Wij horen het graag!