Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Dinsdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Vrijdag

08.30 - 12.00  / middag vrij

08.30 - 12.00  / 13.00 - 15.00 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen kunnen vanaf dat moment op het schoolplein spelen. Er is surveillance op het plein aanwezig. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. 

 

Vakantierooster 2021-2022

Herfstvakantie23 oktober t/m 31 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022
Hemelvaart26 en 27 mei 2022
Pinksteren6 juni 2022
Zomervakantie23 juli t/m 4 september 2022

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vanaf april 2018 werkt KPO Basisschool De Saffier samen met Kober. Zij verzorgen de voor-, tussen- en naschoolse opvang. Ook is er een mogelijkheid voor kinderopvang bij ons op school.

Kober kinderopvang biedt gemak en ondersteuning aan werkende ouders

Je kind gaat naar de basisschool. Een schooldag duurt vaak minder lang dan een werkdag. Een dilemma van veel ouders. Hoe los je dit op een leuke en goede manier op? Kom eens een kijkje nemen bij Kober kinderopvang! Samen zoeken we naar opvang die het beste past bij wat jullie zoeken.

Meer dan 15.000 kinderen maken al gebruik van de opvangmogelijkheden van Kober kinderopvang. Ook jouw kind is van harte welkom, je kunt kiezen uit:

 • Buitenschoolse opvang (4-13 jaar): De buitenschoolse opvang van Kober is gevestigd in KPO Basisschool De Saffier. We zijn tot 18.30 uur open. Niet alleen na schooltijd, maar ook vóór school, tijdens schoolvrije dagen en in de vakanties. We hebben een ruim aanbod aan activiteiten, zo ontdekt je kind nieuwe talenten en interesses. Wil je kind chillen met vriendjes? Dan kan dat ook!
 • Overblijven (4-13 jaar): Na een ochtend hard werken op school is het fijn even te kunnen ontspannen. We nemen de tijd om in een rustige sfeer samen te eten. Je kind neemt zijn eigen eten en drinken mee. Daarnaast is er volop gelegenheid om vrij te spelen en naar buiten te gaan. Kijk voor meer informatie op: www.kober.nl/overblijven. Aanmelden gaat eenvoudig via https://kober.flexkids.nl/.
 • Kinderdagverblijf (0-4 jaar): Kies je voor een kinderdagverblijf? Dan zit je bij Kober goed. We geven je kind alle zorg, liefde en aandacht die het nodig heeft. We spelen, lezen voor, knuffelen en zorgen dat je kind in zijn eigen tempo kan groeien en leren.
 • Peuteropvang (2-4 jaar): Op de peuteropvang went jouw kind niet alleen aan een nieuwe omgeving, maar leert het ook omgaan met andere peuters. Spelenderwijs bereiden wij de peuters voor op de basisschool, zodat de overgang makkelijker is.

Kosten

In veel gevallen krijg je een bijdrage in de kosten via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en gezinssituatie. Met de rekentool op onze website kun je uitrekenen hoeveel je maandelijks betaalt en wat je van de belastingdienst terugkrijgt. Kindertoeslag geldt voor het kinderdagverblijf, peutertuin en de buitenschoolse opvang. Tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinderopvang. Voor overblijven ontvang je daarom geen toeslag.Heb je niet het hele jaar opvang nodig? Dat kan ook, we hebben namelijk 40, 47 en 52 weken pakketten. Alleen vakantie opvang behoort ook tot de mogelijkheden.

Meer informatie 

Heb je een vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact op met het Kober serviceteam via (076) 504 56 05 of serviceteam@kober.nl. Kijk ook eens op www.kober.nl voor een locatie bij jou in de buurt, de veel gestelde vragen of het maken van een kijkafspraak.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

 • ideeën van de kinderen;
 • ideeën van de meesters en juffrouwen;
 • de leerlingenquête;
 • gebruik en inrichting schoolplein;
 • veiligheid op weg naar school;
 • mogelijke jaaractiviteiten;
 • bevindingen over lesmethoden;
 • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Welkom op De Saffier geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld.

We zijn dan ook erg blij met de enthousiaste Ouderraad die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. Ook is er een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemming- en adviesrecht hebben.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op De Saffier drieluikgesprekken. Op De Saffier voeren we drieluikgesprekken vanaf groep 6. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het beste uit uw kind te kunnen halen om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes.

Wat doet de OV?

Per activiteit verschilt de inzet van de OV. Tijdens een activiteit kan er bijvoorveeld alleen een glaasje ranja worden geschonken en een optreden worden gegeven. Maar er kunnen ook andere activiteiten zijn waar kinderen een cadeautje of een maaltijd krijgen. Alle activiteiten worden in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. Naast het organiseren van activiteiten heeft de OV ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en, indien nodig, doorgespeeld naar de MR.

De vrijwillige ouderbijdrage 

Om activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de OV aan het begin van het schooljaar per leerling om een vrijwillige bijdrage. Hiervoor wordt met de school en de ouders een overeenkomst gesloten.

Vergaderingen

De OV komt zes a zeven keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Vanuit het team is er altijd een leerkracht aanwezig. Zij brengt punten in vanuit het team en koppelt eventuele punten vanuit de OV terug naar het team. De eerste vergadering van het schooljaar is de openbare ledenvergadering. Alle ouders/verzorgers zijn dan welkom. In deze vergadering worden onder andere de begroting en het jaarverslag besproken.

Ook helpen?

De OV is nog op zoek naar nieuwe OV-leden. Mocht u als ouder/verzorger interesse hebben om te helpen met de organisatie van de activiteiten, dan bent u van harte welkom als OV-lid. Wilt u eerst een vergadering bijwonen om te zien hoe en wat er gedaan wordt, dan kunt u de data vinden in onze agenda en schoolkalender. U kunt ook mailen naar ov@desaffierkpo.nl.

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is een bij de wet geregeld orgaan voor inspraak en overleg. De wettelijke basis is te vinden in de wet medezeggenschap Scholen (WMS), in het reglement en in de statuten. De vergaderingen zijn openbaar. De data staan vermeld op onze schoolkalender. 

Wat doet de MR?

De MR praat en denkt mee met de schoolleiding over alle onderwerpen die de school betreffen. De MR heeft recht op informatie over alle zaken, die betrekking hebben op (het beleid van) de school, en die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar taken. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele MR nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel) nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

De MR vertegenwoordigt alle ouders. Uw vragen en opmerkingen kunt u aan hen voorleggen. Voelt u zich vrij om één van de leden aan te spreken. U kunt een MR-vergadering vrijblijvend bijwonen. U bent van harte welkom! Tevens kunt u zich aanmelden als lid namens de ouders.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-536235.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor alles de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.