Handige info

Dagen

Groep 1 t/m 4

Groep 5 t/m 8

Maandag      

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Dinsdag

08.30 - 14.30 uur

08.30 - 14.30 uur

Woensdag

08.30 - 12.15 uur / middag vrij

08.30 - 12.15 uur  / middag vrij

Donderdag

08.30 - 14.30 uur 

08.30 - 14.30 uur

Vrijdag

08.30 - 12.15  / middag vrij

08.30 - 14.30 uur

Om 8.20 uur gaat de eerste bel. De kinderen kunnen vanaf dat moment op het schoolplein spelen. Er is surveillance op het plein aanwezig. Om 8.30 uur gaat de tweede bel en moeten alle kinderen in de klas aanwezig zijn zodat de leerkracht kan starten met de les. 
Wij werken met het continurooster. Alle kinderen eten op school hun boterhammen. 

 

Vakantierooster 2024-2025

Herfstvakantie 21 oktober t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie

3 maart t/m 7 maart 2025

Meivakantie 21 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart 29 en 30 mei 2025
Pinksteren 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli t/m 15 augustus 2025

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Vanaf april 2018 werkt KPO Basisschool De Saffier samen met Kober. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang. Ook is er een mogelijkheid voor kinderopvang bij ons op school.

Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving. Daarnaast kun je ook vaak voor het overblijven bij Kober terecht.

Kansen voor ieder kind.
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Koberkinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang,buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

We zien je graag.

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 05

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van groep 5 t/m 8, die circa 4 à 5 keer per schooljaar met de directeur vergaderen over allerlei zaken. Zo wordt bijvoorbeeld de leerlingenraad gevraagd over goede doelen na te denken voor de sponsorloop, praktische oplossingen te bedenken voor kleine probleempjes etc.

Wat zijn zaken die zoals besproken zullen worden?

  • ideeën van de kinderen;
  • ideeën van de meesters en juffrouwen;
  • de leerlingenquête;
  • gebruik en inrichting schoolplein;
  • veiligheid op weg naar school;
  • mogelijke jaaractiviteiten;
  • bevindingen over lesmethoden;
  • enzovoorts.

Het belangrijkste is dat we als school willen horen wat er bij de kinderen leeft en daarover in gesprek willen gaan.

Welkom op De Saffier geldt niet alleen voor uw kind, maar zeker ook voor u als ouder/verzorger. Uw betrokkenheid bij ons als school wordt zeer op prijs gesteld.

We zijn dan ook erg blij met de enthousiaste Ouderraad die samen met het team activiteiten in en rond de school organiseert. Ook is er een Medezeggenschapsraad, waarin ouders op beleidsmatig gebied meedenken over de school en instemming- en adviesrecht hebben.

Omdat we het erg belangrijk vinden dat ouders betrokken zijn bij het leerproces van hun zoon of dochter, voeren we op De Saffier drieluikgesprekken. Op De Saffier voeren we drieluikgesprekken vanaf groep 6. Deze gesprekken worden gevoerd tussen u als ouder(s), de leerling en de leerkracht en zijn ervoor bedoeld om samen het beste uit uw kind te kunnen halen om hem of haar zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen.

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Dat kunnen wij echter niet alleen. Gelukkig is er onze oudervereniging (OV). Deze bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders/verzorgers van kinderen die onze school bezoeken. Zij helpen onze leerkrachten bij het organiseren van activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval en schoolreisjes.

Wat doet de OV?

Per activiteit verschilt de inzet van de OV. Tijdens een activiteit kan er bijvoorveeld alleen een glaasje ranja worden geschonken en een optreden worden gegeven. Maar er kunnen ook andere activiteiten zijn waar kinderen een cadeautje of een maaltijd krijgen. Alle activiteiten worden in samenwerking met enkele leerkrachten georganiseerd. Naast het organiseren van activiteiten heeft de OV ook een signalerende taak. Eventuele signalen vanuit de ouders worden doorgegeven aan de directie en het team en, indien nodig, doorgespeeld naar de MR.

Vergaderingen

De OV komt zes a zeven keer per jaar bijeen voor vergaderingen. Vanuit het team is er altijd een leerkracht aanwezig. Zij brengt punten in vanuit het team en koppelt eventuele punten vanuit de OV terug naar het team. De eerste vergadering van het schooljaar is de openbare ledenvergadering. Alle ouders/verzorgers zijn dan welkom. In deze vergadering worden onder andere de begroting en het jaarverslag besproken.

Ook helpen?

De OV is nog op zoek naar nieuwe OV-leden. Mocht u als ouder/verzorger interesse hebben om te helpen met de organisatie van de activiteiten, dan bent u van harte welkom als OV-lid. Wilt u eerst een vergadering bijwonen om te zien hoe en wat er gedaan wordt, dan kunt u de data vinden in onze agenda en schoolkalender. U kunt ook mailen naar ov@desaffierkpo.nl.

Wat is de Medezeggenschapsraad (MR)?

De MR is een bij de wet geregeld orgaan voor inspraak en overleg. De wettelijke basis is te vinden in de wet medezeggenschap Scholen (WMS), in het reglement en in de statuten. De vergaderingen zijn openbaar. De data staan vermeld op onze schoolkalender. 

Wat doet de MR?

De MR praat en denkt mee met de schoolleiding over alle onderwerpen die de school betreffen. De MR heeft recht op informatie over alle zaken, die betrekking hebben op (het beleid van) de school, en die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van haar taken. De MR spreekt zowel voor ouders, personeel als leerlingen. De MR heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor veel besluiten heeft het schoolbestuur instemming of advies van de gehele MR nodig of instemming of advies van een geleding (ouders of personeel) nodig, alvorens de besluiten wetsgeldig kunnen worden uitgevoerd.

De MR vertegenwoordigt alle ouders. Uw vragen en opmerkingen kunt u aan hen voorleggen. Voelt u zich vrij om één van de leden aan te spreken. U kunt een MR-vergadering vrijblijvend bijwonen. U bent van harte welkom! Tevens kunt u zich aanmelden als lid namens de ouders.

Wanneer uw kind ziek is of om een andere onvoorziene reden niet naar school kan komen, wordt u vriendelijk verzocht dit 's ochtends tussen 8.00 uur en 8.30 uur te melden via telefoonnummer 0165-536235.

Wanneer uw kind tijdens schooltijd niet in de klas verschijnt zonder dat ons een reden bekend is, nemen wij met u contact op om te vernemen of alles in orde is. Hiervoor gebruiken we het noodtelefoonnummer dat u ons heeft opgegeven.

Ook wanneer uw kind op school ziek wordt of iets overkomt, gebruiken we dit nummer om u te informeren. 

Voor alles omtrent privacy verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/privacy.

Voor de klokkenluidersregeling verwijzen wij u naar www.kporoosendaal.nl/over-ons/klokkenluidersregeling.

Bekijk hier het Stroomschema klachten 

 Voor alles over het ouder- en jeugdsteunpunt verwijzen wij u naar kporoosendaal.nl/handige-info/ouder-en-jeugdsteunpunt

Brabants Verkeersveiligheidslabel

Onze school heeft een werkgroep verkeer, die zich inzet voor (het verbeteren van) de verkeerssituatie rondom de school, de verkeerseducatie in de school en voor het behoud van het verkeersveiligheidslabel.

Al jaren geleden heeft basisschool De Saffier het “Brabants Verkeersveiligheidslabel” behaald. Om dit te behouden, moeten wij blijvend aandacht besteden aan de verkeersveiligheid rondom onze school. Dat doen wij door onze verkeerslessen in de klas en door in alle groepen mee te doen aan verkeersprojecten en acties. 

In groep 7 doen de kinderen mee aan het verkeersexamen dat wordt samengesteld door Veilig Verkeer Nederland. Dit verkeersexamen bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Met het verkeersexamen worden de verkeerslessen overigens niet afgesloten. Die gaan gewoon door in groep 8, vooral ter voorbereiding op de route naar de toekomstige school van het voortgezet onderwijs.

Ga naar de website voor meer informatie.